• Missió

La nostra missió és la formació integral de persones amb actituds, coneixements i habilitats que els capacitin i impulsin cap al seu desenvolupament personal i professional. Aquesta formació es realitza sota criteris d'excel·lència i justícia, des d'uns profunds valors d'ètica cristiana, de total acord amb la missió d'IQS.

La nostra finalitat essencial és la formació de titulats superiors en Enginyeria i en Química a partir d'alumnes que han finalitzat l'educació secundària i que mostren potencial i vocació per a aquests estudis cientificotècnics.

IQS considera la investigació i la prestació de Serveis d'Assistència i Assessorament com a instruments fonamentals per proporcionar una formació universitària innovadora i actualitzada.
 

Ensenyament

Seguint la tradició ignasiana, creiem que el desenvolupament de la capacitat d'aprenentatge és essencial per al desenvolupament dels nostres alumnes, en les seves quatre dimensions: aprendre coneixement, aprendre a aprendre, aprendre a ser i aprendre a conviure.

Proporcionem als nostres estudiants experiències que desenvolupen les seves habilitats interpersonals i analítiques: comunicació oral i escrita, treball en equip, pensament crític, resolució de problemes i ús d'eines modernes d'enginyeria.

Oferim programes dissenyats per a la formació integral i interdisciplinària dels nostres graduats amb especial èmfasi tant en les ciències bàsiques com en el treball experimental, amb un enfocament generalista, que inclou les repercussions socials i econòmiques de l'Enginyeria i de la Química.

Ens comprometem a fer que se'ns reconegui per la qualitat del nostre professorat, pel que fa als seus coneixements i experiència, vocació pedagògica i dedicació al servei personalitzat de l'alumne.

 

Recerca

La recerca és una activitat indispensable per proporcionar un ensenyament de qualitat, desenvolupar el pensament crític i contribuir a l'avenç del coneixement. Per això estimulem i incentivem l'acció investigadora, amb un èmfasi especial en la investigació aplicada i per a l'ensenyament, en particular en aquelles àrees interdisciplinàries en les quals IQS ha assolit un major reconeixement. Els estudis de node/45 constitueixen el mitjà idoni per potenciar la capacitat investigadora d'aquells alumnes que manifesten preparació i vocació adequades.

 

Serveis d'assistència i assesorament

Els Serveis d'Assistència i Assessorament es consideren una activitat necessària per a la millora de l'ensenyament i l'actualització del cos docent. La realització de serveis externs manté el contacte amb les necessitats de les indústries i, a través de la transferència de tecnologia, contribueix al progrés de la societat.