• Anàlisi de dioxines en aliments per a animals de companyia
Dilluns, 22 Juliol, 2019
IQS Tech Transfer


El vincle amb els animals de companyia és cada cop més fort. En el 40% de les llars espanyoles hi ha alguna mascota, més de 22 milions d’elles en tot el territori. Els fabricants d’aliments per a aquests animals constitueixen una indústria innovadora que observa amb rigor l’objectiu de preservar de manera equilibrada les necessitats nutricionals de les mascotes, invertint contínuament en R+D+i, per tal d’optimitzar els sistemes de producció i obtenir productes cada vegada més sofisticats i subjectes a estrictes i rigorosos controls de qualitat, tant de les matèries primeres utilitzades com en tota la resta de l’exigent procés d’elaboració.

El control dels nivells de dioxines en productes d’alimentació animal i humana és molt estricte i regulat per l’EFSA (European Food Safety Authority), amb límits molt baixos (ppt, picograms/gram) i equips analítics molt específics. En el cas dels aliments per a mascotes, existeix també un control dels nivells de dioxines presents, més per un tema de benestar animal, donat que aquests animals no formen part de la cadena alimentària. Malgrat tot, es tracta d’un sector molt controlat des dels seus inicis.

L’Associació Nacional de Fabricants d’Aliments per a Animals de Companyia ANFAAC agrupa a fabricants d’aquest sector, representant més del 90% del mercat espanyol. Es tracta d’una associació molt activa que ofereix als seus associats, a més dels controls de qualitat que cadascú faci individualment, la realització de controls analítics de mostres agrupades, procedents de tots els productors i recollint els resultats obtinguts en un informe anual.

Un any més, el Laboratori Mediambiental d’IQS, que forma part del Departament de Química Analítica i Aplicada del centre universitari, ha col·laborat amb ANFAAC i els seus associats en la realització dels controls analítics de dioxines de les mostres agrupades i en la realització de l’informe anual de la producció d’aquest sector. Dirigit pel professor Dr. Jordi Díaz, el Laboratori Mediambiental d’IQS està acreditat per ENAC, segons norma UNE EN ISO 17025,  per a l’anàlisi de dioxines, furans i PCB en productes per alimentació humana i animal, i és un dels pocs laboratoris que disposa d’equips adequats per a la realització d’aquestes analítiques.

Amb la informació recollida anualment, el sector disposa d’una imatge global del posicionament del conjunt de productors a nivell de legislació, afavorint a més el debat entre ells.

La col·laboració entre IQS i ANFAAC es du a terme des de fa quasi vint anys. Els resultats obtinguts han estat sempre molt per sota dels límits màxims establerts per la legislació i propers als límits de quantificació de la metodologia analítica. L’informe és presentat en una de les reunions de coordinació d’ANFAAC, comptant amb la presència d’experts d’IQS que aporten coneixement, facilitant la resolució de possible dubtes.

El fet de portar quasi vint anys de col·laboració en la realització i presentació d’aquests estudis analítics permet veure l’evolució de la presència d’aquestes substàncies en els aliments per a animals de companyia, observant-se que, en el decurs del temps, els nivells de dioxines en aquests aliments, tot sent extremadament baixos des del seu inici, encara han anat disminuint progressivament en el temps, mostrant així l’elevat grau de compliment de la normativa vigent de les empreses i l’alta qualitat dels aliments per a mascotes per tal de garantir el seu benestar.

En paraules de Pablo Hervás, Director tècnic d’ANFAAC, “els resultats d’aquest estudi global de dioxines en aliments per a animals de companyia, tant humit com sec, i l’evolució dels anys anteriors, mostren el compromís dels fabricants associats d’ANFAAC amb la qualitat dels aliments que elaboren, sempre en compliment de la normativa vigent i dels més alts estàndards de qualitat, amb la finalitat que els nostres animals de companyia tinguin a la seva disposició aliments amb totes les garanties per a la seva adequada alimentació”.

Logo de l'Associació Nacional de Fabricantes de Alimentos para animales de Compañía