• Anàlisi de nitrosamines, nitrits i nitrats en medicaments

Dimarts, 19 Gener, 2021
IQS Tech Transfer

 

Al juliol de 2018, les autoritats sanitàries van prendre per primera vegada coneixement de la presència de la impuresa N-nitrosodimetilamina (NDMA) en lots de Valsartan. En els mesos posteriors, es van detectar altres nitrosamines en medicaments de la mateixa família (sartanes), com en Ibersartan o Losartan, i en altres medicaments, com són la Pioglitazona, la Ranitidina i la Metformina.


Les N-nitrosoaminas són compostos orgànics, l'estructura química és R1R2N-N = O i que susciten preocupació a causa del seu caràcter genotòxic, carcinogènic i mutagènic. Les nitrosamines s'originen per la reacció d'una amina amb nitrits en un medi àcid. La seva formació es veu afavorida per la temperatura elevada.


En els estudis realitzats per part de les autoritats sanitàries s'arriba a la conclusió que les principals causes que provoquen la presència de nitrosamines en els medicaments estan relacionades amb l'ús de nitrit de sodi o un altre agent nitrosant, en presència d'una amina secundària o terciària. Aquesta pot venir tant d'un intermedi de reacció com del mateix principi actiu. Altres possibles fonts d'amina són l'ús de solvents, reactius i catalitzadors susceptibles de ser degradats a amines secundàries o terciàries. De la mateixa manera, les nitrosamines, els nitrits o les amines poden transferir per la possible contaminació a partir de fonts externes, com dissolvents i materials recuperats o reciclats.


Al setembre de 2019, les autoritats van iniciar un procediment pel qual se sol·licitava als laboratoris que adoptessin mesures per evitar la presència de nitrosamines en els medicaments d'ús humà, incloent la metformina, i que informessin a les autoritats sobre qualsevol troballa d'aquestes impureses en els seus medicaments de manera immediata. Aquest procediment, conegut com a procediment d'arbitratge per l'Article 5 (3), està actualment en curs.


En el context d'aquest procediment i com a mesura de precaució, es va sol·licitar als titulars d'autoritzacions de comercialització que portessin a terme un anàlisi de riscos dels seus processos de fabricació pel que fa a la identificació i prevenció del risc de formació de nitrosamines i / o possibles contaminacions creuades amb aquestes impureses. En el cas d'identificar risc positiu, s'han de realitzar anàlisis confirmatòries.


Per tant, l'àmbit d'estudi va més enllà de l'anàlisi de nitrosamines en determinats principis actius o productes acabats. Apareix la necessitat d'avaluar la presència d'aquestes impureses en excipients (inclosa l'aigua), materials de condicionament primaris, instal·lacions, processos productius, etc.


Determinació de nitrosamines i nitrits


Des d’IQS Tech Transfer seguim amb el nostre compromís amb el sector farmacèutic i la seva preocupació per la formació i presència de nitrosamines en medicaments i ampliem els nostres serveis incloent l'anàlisi de nitrits i nitrats, ja que aquests, són els precursors de la seva formació.


Actualment els nostres equips d'experts col·laboren activament en les revisions de les anàlisis de riscos, les avaluacions dels processos productius, i donant el suport analític requerit per a les proves confirmatòries.


Hem adquirit una gran experiència en la realització d'anàlisi de riscos per avaluar la formació de nitrosamines en processos de síntesi i producció industrial de principis actius i productes acabats.


També treballem activament en el desenvolupament i aplicació de mètodes cromatogràfics per a la determinació de diferents nitrosamines a nivell de traces, en múltiples productes. Les anàlisis es realitzen cromatogràfica de líquids (UPLC) amb detector espectròmetre de masses triple quadrupol, amb sonda de APCI.


Per a l'anàlisi de nitrits i nitrats, IQS compta amb una àmplia experiència tant en l'entorn farmacèutic, cosmètic, medi ambiental i alimentari. Aquest tipus d'estudis s'ha realitzat fins al moment per cromatografia iònica o elèctrodes selectius. Actualment, però, també es disposa de l'opció de determinar nitrits i nitrats per espectrofotometria d'absorció molecular sota un entorn GMP.