• ICP-OES, una tècnica destacada per l’anàlisi d’impureses metàl·liques
ICP-OES, una tècnica destacada per l’anàlisi d’impureses metàl·liques ..
Dimecres, 19 Desembre, 2018
IQS Tech TransferEspectrofotòmetre d’emissió atòmica-ICP (ICP-OES Perkin Elmer Avio 500)
 

En les últimes dècades, els requeriments respecte al contingut d’impureses metàl·liques han anat creixent de forma considerable en tots els camps, entre els que es troben el  mediambiental, el farmacèutic i l’alimentari.

Per tal de poder complir amb aquests requeriments, són necessàries tècniques instrumentals d’espectroscòpia atòmica que permeten la detecció i quantificació d’aquestes impureses de forma específica i als nivells requerits.

IQS disposa des de fa molts anys d’una àmplia gama d’equips analítics per a la determinació d’impureses metàl·liques, basats en tècniques d’espectrofotometria d’absorció i emissió atòmica i ICP-MS.

L’anàlisi d’impureses metàl·liques contingudes en medicaments, aliments i altres productes químics és un dels serveis que IQS ofereix a les empreses. La selecció de l’equip per a dur a terme cada estudi analític dependrà, entre d’altres factors, dels metalls a determinar i de les especificacions del producte o nivell de concentració que s’hagi d’assolir.

Darrerament s’ha adquirit un nou espectrofotòmetre d’emissió atòmica-ICP (ICP-OES Perkin Elmer Avio 500), el qual cal destacar com una de les tècniques disponibles més robustes i versàtils.

En aquest equip s’utilitza l’ICP (plasma acoblat per inducció) per a generar àtoms excitats que emeten radiació electromagnètica al retornar al seu estat fonamental. La longitud d’ona d’aquesta radiació és característica de cada element i això fa que aquesta sigui una tècnica molt selectiva.

Per altra banda, la quantitat de radiació emesa és proporcional a la concentració d’analit. Aquest fet permet, prèvia comparació amb patrons, quantificar el contingut d’analit amb exactitud i precisió.

L’Avio 500 no és el primer ICP-OES de què disposa IQS però, respecte als anteriors, incorpora les següents millores:

  • Disseny de torxa en vertical que aporta molta tolerància a gran varietat de matrius.
  • Menor consum d'argó gràcies a la nova tecnologia Flat PlateTMque permet un plasma més robust.
  • Adquisició simultània de dades que permet, en un temps reduït, poder obtenir informació d’un gran nombre d’analits o recuperar informació d’una mostra ja analitzada.

A més, el nou equip, continua disposant de:

  • Tecnologia Dual View que permet treballar en visió Radial i Axial i, per tant,  analitzar elements en rangs de calibratge diferents en un mateix mètode.
  • Software Syngistix for ICP Enhanced Security. Aquest software compleix amb tots els requisits de la norma 21 CFR Part 11 pel que fa a Data Integrity imprescindible per a treballar per a la indústria farmacèutica.