• Nova generació de fàrmacs contra neurotòxics industrials (NeuroTICs)

Dijous, 20 Maig, 2021
IQS Tech Transfer

Dr. Raúl López (UB), Dr. Demetrio Raldúa (CSIC) i Dr. Cristian Gómez (IQS), integrants del projecte NeuroTICs.

El cervell humà és un magnífic objectiu per al terrorisme tot i que les armes neurotòxiques de destrucció massiva, com són el somán i el sarin, especialment perilloses degut a la seva elevada letalitat, són normalment poc accessibles. Tot i això, actualment existeix una gran preocupació pel possible ús terrorista de compostos neurotòxics comuns en la indústria i agricultura, com són els pesticides organofosforats, l’acrilamida o el metilmercuri. Aquests compostos, coneguts com a “neuroTICs” (acrònim del seu nom anglès neuroToxic Industrial Chemicals) poden ser utilitzats en mans terroristes com “agents d’oportunitat”, representant un greu risc per a la població civil quan s’utilitzen en bombes brutes, o contaminant subministraments d’aigua o aliments. Malgrat el risc evident per a la salut que suposa l’exposició a altes dosis d’aquests compostos, actualment no existeixen tractaments eficaços.

En aquest context sorgeix NeuroTICs, un projecte finançat pel programa Ciència per la Pau (Science for Peace) de l’OTAN, en el que participen prestigiosos centres de recerca i universitats internacionals: Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC); Institut Químic de Sarrià – Universitat Ramon Llull (IQS-URL); Universitat de Barcelona (UB); The Hebrew University of Jerusalem i The Mississippi State University, tots ells sota la coordinació del Dr. Demetrio Raldúa, toxicòleg de l’IDAEA-CSIC. El llançament del projecte està previst pel proper mes de juny.

El Dr. Cristian Gómez Canela – del Laboratori de Cromatografia d’IQS School of Engineering – forma part del projecte com especialista en el desenvolupament i seguiment de mètodes analítics pel control d’aquest tipus de contaminants i dels seus metabòlits, així com dels potencials tractaments d’aquests.

Nous tractaments per síndromes neurotòxics

El principal objectiu de NeuroTICs és avaluar el possible efecte terapèutic de la N-acetilcisteïna-amida (NAC-amida o AD4) i de diversos pèptids mimètics de la tioredoxina (TXM) en el tractament dels síndromes neurotòxics produïts per l’exposició aguda a alts nivells de pesticides organofosforats, acrilamida i metilmercuri.

L’AD4 i els pèptids TXM són fàrmacs permeables a la barrera hematoencefàlica, desenvolupats expressament per reduir la inflamació, l’estrès oxidatiu i l’apoptosi en el sistema nerviós central (SNC). Si bé aquests fàrmacs ja han estat utilitzats amb èxit per tractar algunes afeccions neurològiques, no existeix informació sobre el seu potencial terapèutic en el tractament de síndromes neurotòxics aguts.

Els investigadors del CSIC i IQS ja havien desenvolupat anteriorment i amb èxit diversos models de toxicitat de l’acrilamida i compostos organofosforats utilitzant el peix zebra (Danio rerio) com a model experimental1 .

En el cas concret de NeuroTICs, s’analitzarà l’efecte terapèutic de la NAC-amida i diferents pèptids TXM en models neurotòxics desenvolupats in vitro, en peix zebra i en rosegadors. L’aproximació utilitzada permetrà augmentar el valor predictiu dels resultats obtinguts per l’ésser humà.

Així mateix, els investigadors dels grups participants del CSIC, IQS i UB desenvoluparan un nou model de neurotoxicitat de la metamfetamina en el mateix model de vertebrat.

El grup d’IQS, liderat pel Dr. Cristian Gómez, serà el responsable del desenvolupament dels mètodes analítics necessaris per identificar i quantificar els metabòlits i analitzar els perfils dels neurotransmissors, utilitzant els models esmentats de peixos zebra i de rosegadors. 

1  Melissa Faria, Eva Prats, Cristian Gómez-Canela, Chuan-Yu Hsu, Mark A. Arick II.,
Juliette Bedrossiantz, Manuel Orozco, Natàlia Garcia-Reyero, Tamar Ziv, Shani Ben-
Lulu, Arie Admon , Leobardo Manuel Gómez-Oliván, Demetrio Raldúa; Therapeutic potential of N-acetylcysteine in acrylamide acute neurotoxicity in adult zebrafish; Scientific Reports volume 9, Article number: 16467 (2019)