• Predicció de contaminants presents en sistemes aqüífers
Dilluns, 20 Juliol, 2020
IQS Tech Transfer 

Actualment, és essencial conèixer la presència d’agents contaminants en els cursos d’aigua, tant sigui per motius sanitaris com mediambientals. La detecció, anàlisi i control de contaminants, com ara virus o bacteris a les aigües residuals, és fonamental com a element de prevenció de malalties, per tractar-se d’un dels principal focus de contagi de les mateixes. Un exemple ben recent són les anàlisis que s’estan duent a terme en aigües residuals per tal de detectar la presència del virus Sars-CoV-2.

Ara bé, hi ha d’altres agents contaminants la presència dels quals provoca riscos i perills mediambientals i de salut pública, en ser susceptibles de ser transmesos a través de les cadenes tròfiques. Tal és el cas dels fàrmacs habitualment consumits per la pròpia població humana.

Investigadors de la Secció de Cromatografia d’IQS School of Engineering duen a terme una línia de recerca sobre estudis de predicció de concentracions ambientals de contaminants orgànics, concretament els fàrmacs més emprats per la població. La possible presència d’aquests contaminants orgànics en el medi s’estudia a través dels “PredictedEnviromentalConcentracions”(PECs). Es tracta d’indicadors que permeten predir les concentracions esperades d’una substància en el medi ambient, a partir de quantitats inicialment presents (o afegides), la seva distribució i els probables mètodes i taxes de degradació i/o eliminació dels mateixos. En el cas dels fàrmacs, aquestes prediccions, basades en els consums dels mateixos al llarg d’un territori, cabdals dels rius d’aquell territori,  població de l’àrea i factors de dilució dels rius entre altres, ajuden a determinar els nivells de contaminació d’una determinada família de productes que s’esperen trobar en un sistema aquàtic.

Mitjançant una matriu mediambiental, els estudis d’aquests investigadors estan centrats en la detecció de presència de fàrmacs en el medi ambient, concretament en sistemes aquàtics. L’origen d’aquesta recerca es troba al projecte europeu Innovec’EAU, dins de la convocatòria Interreg Sudoe, en el qual va participar el Dr. Cristian Gomez d’IQS, juntament amb la Dra. Silvia Lacorte, investigadora del CSIC. L’objectiu d’aquest projecte europeu va ser realitzar un estudi sobre els abocaments d'aigües residuals procedents de residències d'ancians del sud-oest d'Europa, d'aquesta manera instal·lar tecnologies de tractament i seguiment de fàrmacs [i]. En aquest estudi es van analitzar 44 productes farmacèutics entre els que destaquen els coneguts paracetamol, ibuprofè, diclofenac i amoxicil·lina detectats a nivells de l’ordre entre els ng/mL i els ng/µL.
 

Camps de recerca actuals

Actualment, l’equip d’investigadors d’IQS està fent extensiva la seva recerca a la predicció i detecció de presència dels fàrmacs més consumits per la població en altres sistemes aquàtics, com són els emissaris submarins de sortida en el litoral mediterrani.

La presència en els entorns aquàtics d’aquests nous contaminants orgànics emergents i els metabòlits relacionats s’està analitzant mitjançant una metodologia analítica desenvolupada en la secció de Cromatografia d’IQS, que consisteix en la cromatografia de líquids acoblada a l’espectrometria de masses en tàndem (LC-MS/MS) .[i] Cristian Gómez-Canela, Víctor Pueyo, Carlos Barata, Sílvia Lacorte, Rosa Maria Marcé,Development of predicted environmental concentrations to prioritize the occurrence of pharmaceuticals in rivers from Catalonia, Science of Total Enviromental, 666, 2019, Pages 57-67