• REGiREU, un projecte de regeneració d'aigües
Dimecres, 13 Juny, 2018
IQS Tech Transfer

  

REGiREU és un dels projectes acreditats dins de l’estratègia RIS3CAT, amb l’aigua com a  protagonista. Cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el principal objectiu del projecte és desenvolupar tecnologia innovadora i competitiva a nivell mundial que permeti superar les principals barreres tecnològiques que limiten la implementació de la regeneració d’aigües residuals urbanes i industrials per a la seva posterior reutilització. El projecte REGiREU ha de permetre generar nou coneixement que aporti avantatges competitius respecte la tecnologia actual i posicionar el sector de l’aigua a Catalunya entre els principals proveïdors mundials de tecnologia per a la regeneració d’aigua residual.

 

Per tal de contribuir a la superació de les barreres mencionades, dins del projecte REGiREU s’han definit els següents objectius específics: reduir els costos d’operació i implementació associats als processos de regeneració; desenvolupar tecnologies més eficients i selectives respecte els processos actuals; proporcionar tecnologia que permeti una gestió acurada del risc de l’aigua regenerada; millorar la sostenibilitat i eficiència del cicle global de l’aigua.

IQS forma part d’aquesta agrupació, juntament amb altres entitats destacades del sector de l’aigua, de la mà del Dr. Rafael González i la Dra. María Auset, professors de l’àrea de medi ambient de la IQS School of Engineering i membres del Grup d’Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals (GESPA). 

IQS aporta en aquest projecte la seva experiència en tècniques d’oxidació per a la eliminació de contaminants orgànics persistents (microcontaminants) i desinfecció.

Concretament, IQS lidera l’estudi de substitució de les làmpades d’UV de mercuri, utilitzades tradicionalment, per les UV-LEDs. Las làmpades de mercuri, actualment utilitzades com fonts UV, presenten diversos inconvenients: són fràgils i, una vegada acabada la seva vida útil, s’han de tractar com a residu especial; necessiten un consum important d’energia degut a la seva baixa eficiència elèctrica (15-35 %), tenen un temps de vida curt (10.000 hores) i ocupen un gran volum.

Els avantatges que aporten les UV-LEDs són múltiples. No utilitzen mercuri, tenen major duració (s’estima que arribin fins a 100.000 hores), menor consum energètic (eficiències elèctriques de fins el 75%) i són de mida mes petita, la qual cosa permet optimitzar els dissenys i facilitar el seu ús.

Des d’IQS, per tant, s’avaluarà l’aplicació d’UV-LEDs com a sistema de desinfecció i eliminació de contaminants emergents, alhora que es generarà informació sobre l’efecte dels diferents paràmetres d’operació sobre el rendiment de la tecnologia.

Finalment, s’establirà una comparativa entre les dues metodologies de descontaminació: la tradicional amb làmpades UV de mercuri, i la metodologia motiu d’estudi amb UV-LEDs.

 

Comunitat RIS3CAT Aigua

L’Estratègia de recerca i innovació per a la especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) és la resposta a l’exigència de la Comissió Europea per tal que els estats i regions elaborin estratègies pròpies que s’ajustin al seu potencial d’innovació.

La Comunitat RIS3CAT Aigua va encarada al desenvolupament de tecnologia que permeti millorar la eficiència en la gestió d’aquest recurs, amb tres reptes principals associats a una millor disponibilitat d’aigua, una millor qualitat del recurs i una disminució de l’ús de recursos naturals associats a la seva gestió.

Dins dels eixos d’actuació prioritària de la Comunitat, el d’Economia Circular busca adquirir coneixements per a desenvolupar tecnologies que permetin canviar els actuals models de gestió lineals i que permetin recuperar i reutilitzar els recursos associats al cicle de l’aigua.