• Alerta Sanitària pel Covid-19


Davant la situació de l'estat d'alarma decretat per l'expansió del virus Covid-19 s'han decretat una sèrie de mesures. Seguint les instruccions del decret que el Govern de Catalunya va publicar el 12 de març de 2020, l'URL cessa temporalment totes les seves activitats lectives presencials a partir de les 00.00 hores del dia 13 de març fins a les 24:00 del dia 3 d'abril. IQS continua fent la seva tasca a acadèmica de forma no presencial (classes en línia, Moodle, Teams, etc.).

Es recomana a tot el personal no acudir presencialment a IQS tret que sigui estrictament necessari "amb l'objectiu de protegir la salut i seguretat dels ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública". Així i tot, es podrà accedir al Centre cada dia des de les 8.00 a les 12.00, per si alguna persona ha de fer alguna tasca inexcusable o passar a recollir algun material per a poder fer el seu treball des de casa.

Per a afavorir els mínims desplaçaments de personal, de manera temporal mentre duri la present situació, es facilita l'aparcament gratuït al pàrquing d'IQS per a aquells que no disposin d'abonament, evitant d'aquesta manera l'ús del transport públic.

 

Última actualització 16.03.2020

Mesures adoptades davant l'alerta Covid-19

IQS adoptarà les mesures que recomanin en cada cas les autoritats competents d'acord amb els següents principis i previsions:

 • Se seguiran sempre les indicacions de les autoritats sanitàries i de les autoritats i personal d'emergència.
 • L'adopció i aplicació de les mesures es farà conforme el principi de proporcionalitat i de màxim respecte a les persones fent prevaler el principi de prevenció.
 • Es procurarà no generar alarma i donar una informació precisa, uniforme i transparent.
 • Qualsevol persona d'IQS que, amb motiu de la seva activitat, vulgui viatjar a alguna de les zones definides com a àrees amb evidència de transmissió comunitària requereix d'una autorització expressa i per escrit del Director General, o de la persona en qui delegui, prèvia sol·licitud amb el vistiplau del seu responsable de departament.
 • Evitar enviar a estudiants a les àrees amb evidència de transmissió comunitària.
 • Els empleats d'IQS que estiguin desplaçats en aquestes zones de risc i que no estiguin afectats per mesures de confinament/quarantena han de seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries i de les institucions d'acolliment. IQS els facilitarà el suport que requereixin en cada cas.

Recomanacions de prevenció

Les mesures genèriques de protecció individual davant les malalties respiratòries inclouen dur a terme:
 

 1. Una higiene de mans freqüent (rentar amb aigua i sabó o solucions alcohòliques), especialment després del contacte estret amb persones malaltes o del seu entorn.
 2. Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d'afecció respiratòria, com per exemple tos o esternuts.
 3. Mantenir una distància de dos metres aproximadament amb les persones amb símptomes d'infecció respiratòria aguda.
 4. Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.
 5. Evitar compartir menjar ni estris (coberts, gots, tovallons, mocadors...) i altres objectes sense netejar-los degudament.

Informació oficial

Us podeu mantenir informats seguint les actualitzacions dels organismes oficials:

Informació en cas de contagi per Covid-19

S'ha creat un Equip de Seguiment format per la Direcció General, el Deganat d'IQS School of Management, el Deganat d'IQS School of Engineering, la Direcció d'RR.HH., Secretària General, Coordinació d'RR.II. i el Responsable de Seguretat i Director d'Emergències d'IQS.

La persona interlocutora amb les autoritats sanitàries és el Responsable de Seguretat i Director d'Emergències d'IQS, que ha de comunicar qualsevol cas a la Direcció General i a la Direcció d'RR.HH., i actuarà conforme al Protocol establert.

Els membres de la comunitat universitària d'IQS que resultin contagiats per aquesta malaltia o afectats per mesures de confinament i/o quarantena ho han de comunicar, de manera immediata, a l'adreça de correu rrhh@iqs.edu o eduard.serra@iqs.edu.

 

Descarregar Protocol