• Postdoctoral researcher to work on a Synthetic Methodology project through the 2022 Investigo Program.

S'ofereix l'oportunitat d’incorporar-se a una universitat de referència, en el Departament de Química Orgànica i Farmacéutica (grup de metodologia química avançada (BISi Bonds)), en un entorn dinàmic i professionalitzat. 

Personal investigador amb el títol de doctor/a

Funcions:

 • Donar suport tècnic al projecte [Noves aproximacions sintètiques para la obtenció de molècules poliaromàtiques dopades amb bor/nitrogen (BN)]
 • Com a membre del nostre grup de recerca, el/la sol·licitant desenvoluparà noves aproximacions sintètiques per a la preparació de molècules poliaromàtiques dopades amb bor/nitrogen (BN). Com a anàlegs modulables dels corresponents arens policíclics totalment carbonats, aquesta nova classe de compostos es troba actualment sota una intensa investigació que ve motivada per les seves propietats altament atractives com a materials orgànics fotoelectrònics. En el context de l'anomenat isosterisme B/N, la substitució d'un enllaç C=C per la unitat isoelectrònica de boro-nitrogen ha mostrat el potencial per millorar les propietats optoelectròniques dels poliarens objectiu. Com a part de l'esforç del grup per desenvolupar la síntesi sostenible d'aquests prometedors materials orgànics, estem buscant una persona amb ganes d’aprofundir la seva formació en metodologia sintètica amb formació en àrea de química, farmacèutica, o relacionades.  Les tasques experimentals principals de la persona contractada a través d’aquest programa serien les següents:

a) dur a terme la síntesi orgànica, fotoquímica i/o electroquímica d'una sèrie de noves entitats poliaromàtiques dopades amb bor i nitrogen i
b) dur a terme la caracterització fotofísica d’aquests prototips de materials moleculars orgànics
https://www.bisibonds.com/

Requisits del perfil:

 • Formació: Investigador/a novell amb un doctorat en química, farmàcia o àrees relacionades.
 • Coneixements: El/La candidat/a ha de tenir coneixements en síntesi química orgànica/organometàl·lica.
 • Experiència: Busquem una persona amb experiència en síntesi orgànica (definició àmplia), preferentment en les àrees de síntesi de petites molècules (small molecule), metodologia química, química organometàl·lica o catàlisi homogènia.
 • Idiomes: català, espanyol i anglès
 • En el moment de la contractació s’ha de complir amb els següents requisits:

-Tenir entre 16 i 30 anys d’edat
-Estar desocupat
-Estar inscrit com a demandant d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
-No haver fet tasques de recerca a la Universitat Ramon Llull (URL) en els 6 mesos previs a la contractació

S’ofereix:

 • contracte a temps complet
 • durada prevista: 24 mesos
 • incorporació prevista: 01 desembre 2022

Aplicar

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades hauran de presentar la seva candidatura via  e-mail a: rrhh@iqs.url.edu indicant la ref. INVESTIGO BISi Bonds
IQS – URL pot requerir l’acreditació dels requisits obligatoris abans de la formalització del contracte, així com dels aspectes necessaris quan consideri que hi pot haver inexactituds.

 • Termini: les sol·licituds es podran presentar fins al dia 15 de setembre inclòs.
 • Procés d’admissió i de selecció:

-El Departament de Recursos Humans d’ IQS – URL és l’òrgan responsable de tot el procés d’admissió i de selecció d'acord amb les normes i procediments aplicables a l'entitat.
-Les persones candidates que no compleixin algun dels requisits obligatoris quedaran excloses del procés de selecció.
-El procés de selecció es realitzarà en una única fase d’avaluació curricular en la que es valoraran els currículums rebuts segons la següent ponderació:

 • Expedient:  3 punts
 • Coneixements: 2 punts
 • Idiomes:  1 punts
 • Experiència: 4 punts


Aquesta oferta s’emmarca en el Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants de feina en la realització d’iniciatives de recerca i innovació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a Catalunya, finançat per la Unió Europea a través dels Fons Europeus Next Generation. Codi oficial 100045ID14

La Universitat Ramon Llull recull en el seu IV Pla d’Igualtat de Gènere el compromís per fomentar la igualtat entre les persones i inclou mesures per garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre gèneres i eliminar qualsevol tipus de discriminació. Els àmbits sobre els quals incideix aquest Pla, d'acord amb el que regula l'article 46 de la LO3/2007, són l'accés a l'ocupació, la classificació professional, la promoció i la formació, les retribucions, l'ordenació del temps de treball, i la prevenció de l'assetjament sexual i per raó de gènere.