• Informació i orientació

Tutories

La Missió de la Institució defineix d'una manera clara que uns dels objectius d'IQS és la formació completa de la persona, tècnicament i humana, essent la tutoria una eina imprescindible per aquest propòsit. La finalitat de les tutories és l'orientació acadèmica, professional i personal dels alumnes, en particular en aquells aspectes que excedeixen de l'àmbit concret de cada assignatura. A fi d'atendre d'una forma personalitzada els seus alumnes, IQS té establert un sistema de tutories personals. El tutor personal estarà disposat a atendre, donar consells i, si és possible, resoldre els problemes que es presentin.

 

Assignació del tutor personal

Les tutories corresponents a primer curs dels graus, a causa de les característiques particulars d'aquest curs, són realitzades totes elles pel coordinador d'aquest curs. A partir de segon curs dels graus, a cada alumne se li assigna de forma aleatòria un tutor entre els professors de la Facultat d'Economia o l'Escola Tècnica, segons pertoqui. Aquesta assignació es comunica a professors i alumnes. Les tutories corresponents a alumnes de màster les assumeix el coordinador del màster.

 

Funcions del tutor personal

Són funcions específiques de la tutoria l'ajuda per superar les dificultats particulars i el reconeixement dels èxits dels alumnes, orientar en la selecció de matèries optatives i de lliure configuració, orientar en la realització de pràctiques en les empreses i la selecció de la carrera professional. El tutor també podrà actuar com a intermediari de l'alumne davant els Òrgans de Govern del Centre, autoritats acadèmiques i altres estaments d'IQS i de la URL.

Davant una circumstància excepcional detectada, com una falta d'assistència reiterada a classe, o d'altres, s'haurà de comunicar al Deganat que estudiarà el problema per trobar les solucions més adients.

Els tutors hauran d'informar al coordinador de curs o, si escau, al Degà, de tots aquells problemes que s'hagin posat de manifest durant les tutories i que afectin diversos alumnes .

 

Actuació del professor/tutor

En el termini màxim d'un mes d'haver començat el primer curs, prenent la iniciativa el tutor, té lloc una primera entrevista entre professor i alumne tutelat a fi de conèixer les dades personals, donar a conèixer la funció de les tutories i establir un programa per a les mateixes. Sol ser convenient realitzar entre dues i tres tutories per cada alumne durant el curs, encara que aquesta xifra té caràcter orientatiu ajustant-se a criteri del professor i de les necessitats de cada alumne. En qualsevol cas, la tutoria és un servei que s'ofereix lliurement a l'alumne, l'acceptació per part d'aquest és de caràcter voluntari.

Als cursos següents, el professor/tutor fa un seguiment periòdic de l'expedient del alumne: el programa SIGMA dóna un recordatori dels alumnes que cada professor té assignats per a tutoria i el mateix programa permet fer el seguiment acadèmic de l'expedient de l'alumne. El professor/tutor cita l'alumne una vegada l'any, especialment al segon semestre, un cop hi hagi les qualificacions de les assignatures semestrals.

Qualsevol actuació superior d'aquest mínim dependrà del professor i, sobretot, de les característiques personals de l'alumne que es té en tutoria.

Un cop finalitzat l'any acadèmic, el professor/tutor envia al Deganat un petit fitxer complimentat amb la informació bàsica corresponent als diferents alumnes: data de les entrevistes, seguiment acadèmic de l'alumne, situacions problemàtiques o excepcionals.

 

Feedback del procés

Per tal de millorar l'eficàcia de les tutories es recull la següent informació:
- El Degà realitza un informe de valoració global de les tutories amb periodicitat anual.
- Els alumnes fan l' avaluació del servei de tutories a l'enquesta sobre Serveis Generals del Centre que es realitza cada 3 anys.

 

Coordinador de curs

El coordinador és un professor del curs que ha estat designat per a cuidar de la bona marxa del mateix i de la coordinació de les diferents activitats docents i de qualsevol altre àmbit que afectin al curs acadèmic. El coordinador organitza les reunions amb els professors i els delegats dels alumnes per a realitzar el seguiment de la marxa del curs i, en definitiva, portar a terme totes aquelles tasques que garanteixin el seu bon funcionament. El coordinador transmetrà les inquietuds de l'alumnat i del professorat del seu curs al degà de la seva Escola o Facultat.