Els estudiants pertanyents a un Estat membre de la UE, a un Estat que estigui dins l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o a Suïssa i que vulguin residir a l'Estat Espanyol per un període superior als tres mesos hauran de sol·licitar obligatòriament la inscripció al Registre Central d'Estrangers.
 

El registre s'ha de realitzar en persona a l'Oficina d'Estrangeria o, en el seu defecte, a la comissaria de policia de la província on resideixi o on vulgui fixar el seu domicili.
 

La documentació a aportar és la següent:


Per obtenir més informació, consulteu el Full Informatiu.